แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

แผนก

 • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

 • สูตินรีเวช ทั่วไป
 • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

thumb1

พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล

แผนก

 • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

 • สูตินรีเวช ทั่วไป
 • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

thumb1

นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล

แผนก

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

thumb1

นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

แผนก

 • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต

thumb1

นพ.ชยานนท์ ชินพรเจริญพงศ์

แผนก

 • รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน รังสีวิทยาวินิจฉัย