แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด

thumb1

ทพญ.อาทิตยา บุ่นวรรณา

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป

thumb1

ทพญ.วาสิตา คำเหม็ง

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม เด็ก

thumb1

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ

thumb1

พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย (ผู้สูงอายุ)