แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม

แผนก

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

thumb1

พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด

แผนก

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

thumb1

ทพ.ธนพล รี้พลมหา

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน)

thumb1

ทพญ.พิมเพทาย นิติวรนันท์

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป

thumb1

ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน