นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.พนิตนาฏ ดอนลาดบัตร

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.วศินี ติตะปัญ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

รศ.นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์(ภาวะมีบุตรยาก)

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้