ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร