ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์  จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (RPH)
ประเภทธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี เป็นต้น รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน ขนาดเตียง 50  เตียง ให้บริการรักษาโรคทั้งผู้ป่วยเงินสดทั่วไป และบริษัทคู่สัญญาบริษัทประกัน
ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ / การแพทย์
จำนวนหุ้นที่ IPOหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 163,780,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง เสนอขาย IPO) โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 155,780,000 หุ้น และกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท 8,000,000 หุ้น
เลขทะเบียนบริษัท0 10755 59000 41 9
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์โทรศัพท์: 043-333-555 กด 2000,2900 มือถือ: 083-6667788
โทรสาร043-236835
Home pagehttp://www.rph.co.th
E-mail address [email protected]
ทุนจดทะเบียน546,000,000.00 บาท
ทุนชําระแล้ว546,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ546,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้1.00 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด