อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยวิกฤตหรือไอ ซี ยู (Intensive Care Unit)

อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยวิกฤตหรือ ไอ ซี ยู (Intensive Care Unit)

 

 

บริการด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล อาทิ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ บริการด้วยอุปกรณ์ที่เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล อาทิ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุด, เครื่องตรวจวัดการทำงานของคลื่นหัวใจ, เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล, เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตในเส้นเลือดแดงใหญ่ และเครื่องตรวจจับปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น

 

เรามีการจัดระบบการดูแลแบบเจ้าของไข้(Total care) โดยเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ใกล้ชิดแทนญาติตลอด 24 ชม. เราเข้าใจในความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี โดยแผนกหอผู้ป่วยหนักมีบริการการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมีบริการให้เบอร์โทรศัพท์ของแผนกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับทราบข้อมูลของญาติตลอด 24 ชม.

 

โดยมีอัตราค่าห้องพัก ดังนี้

 

อัตราค่าห้อง ICU (รวม) / วัน
ค่าห้องพัก 1,500 บาท
ค่าบริการพยาบาล 1,300 บาท
ค่าอาหาร คิดตามบิล
ค่าบริการผู้ป่วยใน (แรกรับ) 120 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 2,920 บาท
 
หมายเหตุ : ค่าบริการผู้ป่วยใน(แรกรับ) 120.- บาท/วัน
อัตราค่าบริการ ไม่รวม ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิเคราะห์โรค, และอื่น ๆ

 

 

อัตราค่าห้อง (แยก) / วัน
ค่าห้องพัก 550 บาท
ค่าบริการพยาบาล 700 บาท
ค่าอาหาร 375 บาท
ค่าบริการผู้ป่วยใน (แรกรับ) 120 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 1,745 บาท
 
หมายเหตุ : ค่าบริการผู้ป่วยใน(แรกรับ) 120.- บาท/วัน
อัตราค่าบริการ ไม่รวม ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิเคราะห์โรค, และอื่น ๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555 ต่อ 3398, 3399, 5508 
หรือ 098-8859408