อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยวิกฤตหรือไอ ซี ยู (Intensive Care Unit)

บริการด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล อาทิ

  • ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ บริการด้วยอุปกรณ์ที่เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล อาทิ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุด, เครื่องตรวจวัดการทำงานของคลื่นหัวใจ, เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล, เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตในเส้นเลือดแดงใหญ่ และเครื่องตรวจจับปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น
  • เรามีการจัดระบบการดูแลแบบเจ้าของไข้(Total care) โดยเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ใกล้ชิดแทนญาติตลอด 24 ชม.
  • เราเข้าใจในความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี โดยแผนกหอผู้ป่วยหนักมีบริการการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมีบริการให้เบอร์โทรศัพท์ของแผนกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับทราบข้อมูลของญาติตลอด 24 ชม.

โดยมีอัตราค่าห้องพักดังนี้

  • อัตราค่าห้องแยก/วัน ราคา 2,300.-บาท
  • อัตราค่าห้องรวม/วัน ราคา 2,100.-บาท

อัตราค่าห้องรวม / วัน

ค่าห้องพัก 1,100 บาท
ค่าบริการพยาบาล 1,200 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 2,300 บาท
ค่าอาหาร (สายยาง) 350 บาท

หมายเหตุ : ค่าอาหารสายยาง (เตรียมพิเศษ เหมาจ่าย 350 บาท/วัน)
อัตราค่าบริการ ไม่รวม ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิเคราะห์โรค, และอื่น ๆ


อัตราค่าห้องแยก / วัน

ค่าห้องพัก 1,300 บาท
ค่าบริการพยาบาล 1,200 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 2,500 บาท
ค่าอาหาร (สายยาง) 350 บาท

หมายเหตุ : ค่าอาหารสายยาง (เตรียมพิเศษ เหมาจ่าย 350 บาท/วัน)
อัตราค่าบริการ ไม่รวม ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิเคราะห์โรค, และอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม / เข้ารับบริการได้ที่ โทร.043-237555
ต่อเบอร์ภายใน 3398-9 ,5508 มือถือ 098-885-9408