แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม


“โรคปอดบวม” หรือปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ผู้ป่วยปอดบวมจะมีอาการไข้ ไอ และหอบเหนื่อย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และเด็กเล็กซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยปอดบวมประมาณสองแสนราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.41 

วันนี้อย่าลืมหันมาห่วงใย ดูแลคุณและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคปอดบวม นะคะ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลราชพฤกษ์

จองแพ็กเกจนี้