โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก : Pre - MARRIAGE


>>โปรแกรม PRE-MARRIAGE  for Man

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

CBC;PLATELET COUNT

- ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

HBs AG, ANTI HBs

- ตรวจหาการติดเชื้อ HIV

Anti HIV

- ตรวจหาหมู่เลือด

ABO BLOOD GROUP

- ตรวจหาหมู่เลือด

RH BLOOD GROUP

- ตรวจหาโรคธาลัสซิเมีย

Hb typing

- ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส

VDRL/RPR

- ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี

HBc Ab (total)

- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report


รวม อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย)   2,500.-บาท  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>โปรแกรม PRE-MARRIAGE  for Woman

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

CBC;PLATELET COUNT

- ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

HBs AG, ANTI HBs

- ตรวจหาการติดเชื้อ HIV

Anti HIV

- ตรวจหาหมู่เลือด

ABO BLOOD GROUP

- ตรวจหาหมู่เลือด

RH BLOOD GROUP

- ตรวจหาโรคธาลัสซิเมีย

Hb typing

- ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส

VDRL/RPR

- ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (ผู้หญิง)

RUBELLA AB IgG

- ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี

HBc Ab (total)

- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report


รวม อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย)  3,000.- บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 -  31 มีนาคม 2562


   

จองแพ็กเกจนี้