โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ
(For Heart Disease High Risk Group.)


1st Program : Basic Heart Program


 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์หัวใจ                    PE.Cardiologist
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด               CBC; Platelet count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                       (FBS) Glucose
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต            BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต            Creatinine,eGFR
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                         Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                         HDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                         LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                         Triglyceride
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ                           UA (Urinalysis)
 • ตรวจการทำงานของตับ                           ALT (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                           AST (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                           Alkaline Phosphatase
 • ตรวจหาระดับกรดยูริคหรือโรคเก๊าท์           Uric Acid
 • เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอดและหัวใจ       Chest X-Ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                              EKG (cardio)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล        Medical Check Up Report

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจราคาปกติ 4,010 บาท

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจโปรแกรมเหมาจ่าย 2,600 บาท

2nd Program : Silver Heart Program

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์หัวใจ                    PE.Cardiologist
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด               CBC; Platelet count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                       (FBS) Glucose
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต            BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต            Creatinine, eGFR
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                        Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                        HDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                        LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                        Triglyceride
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ                          UA (Urinalysis)
 • ตรวจการทำงานของตับ                         ALT (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                         AST (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                         Alkaline Phosphatase
 • ตรวจหาระดับกรดยูริคหรือโรคเก๊าท์         Uric Acid
 • เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอดและหัวใจ     Chest X-Ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                            EKG (cardio)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจ                           Echocardiography
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล      Medical Check Up Report

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจราคาปกติ 8,210 บาท

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจโปรแกรมเหมาจ่าย 5,300 บาท


3rd Program : Gold Heart Program

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์หัวใจ                  PE.Cardiologist
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด             CBC; Platelet count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                     (FBS) Glucose
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต           BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต          Creatinine, eGFR
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       HDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       Triglyceride
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ                         UA (Urinalysis)
 • ตรวจการทำงานของตับ                        ALT (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                        AST (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                        Alkaline Phosphatase
 • ตรวจหาระดับกรดยูริคหรือโรคเก๊าท์        Uric Acid
 • เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอดและหัวใจ    Chest X-Ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                           EKG (cardio)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจ                         Echocardiography
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล    Medical Check Up Report

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจราคาปกติ 11,210 บาท

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจโปรแกรมเหมาจ่าย 7,900 บาท


4th Program : Platinum Heart Program

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์หัวใจ                  PE.Cardiologist
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด             CBC; Platelet count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                     (FBS) Glucose
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต           BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต          Creatinine, eGFR
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       HDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด                       Triglyceride
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ                         UA (Urinalysis)
 • ตรวจการทำงานของตับ                        ALT (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                        AST (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ                        Alkaline Phosphatase
 • ตรวจหาระดับกรดยูริคหรือโรคเก๊าท์        Uric Acid
 • เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอดและหัวใจ    Chest X-Ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                           EKG (cardio)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจ                         Echocardiography 
 • ตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมอง           Ultrasound Carotid Artery 2 part (Doppler)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล    Medical Check Up Report

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจราคาปกติ 16,960 บาท

รวม อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพหัวใจโปรแกรมเหมาจ่าย 11,800 บาท


หมายเหตุ อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจโปรแกรมเหมาจ่ายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  30 เมษายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งได้ที่
แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น3 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
โทร. 043-333555 ต่อ 3000 3001 หรือ 088-5571542
จองแพ็กเกจนี้