อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยใน (In patient Department)

อัตราค่าห้องพักและค่าบริการ โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ลำดับ

ประเภทห้องพัก

จำนวนห้อง

ราคาห้องพัก /วัน

ค่าบริการ
พยาบาล 
วัน

ค่าอาหาร วัน

ค่าบริการ วัน

รวมจ่าย

1

RPH Premiere

ห้อง

7,000 บาท

700 บาท

520 บาท

580 บาท

8,800 บาท

2

RPH Suite

ห้อง

4,000 บาท

700 บาท

520 บาท

380 บาท

5,600 บาท

3

Junior Suite

ห้อง

3,200 บาท

700 บาท

520 บาท

330 บาท

4,750 บาท

4

Super Deluxe ชั้น12

ห้อง

2,500 บาท

700 บาท

520 บาท

280 บาท

4,000 บาท

5

Super Deluxe ชั้น6

12ห้อง

2,200 บาท

700 บาท

520 บาท

280 บาท

3,700 บาท

6

Deluxe

80ห้อง

1,500 บาท

700 บาท

400 บาท

200 บาท

2,800   บาท

7

ห้อง ICU

-

1,900 บาท

1,300 บาท

-

380 บาท

3,580 บาท

8

ห้อง NurseryNew Born

-

300 บาท

700 บาท

-

200 บาท

1,200 บาท

9

ห้อง Nursery เด็กป่วย

-

700 บาท

900 บาท

-

200 บาท

1,800 บาท

10

ห้องรอคลอด

-

1,600 บาท

1,000 บาท

-

280 บาท

2,880 บาท

11

ห้องสังเกตอาการ

-

700 บาท

-

-

280 บาท

980 บาท

หมายเหตุ:

    สำหรับผู้รับบริการที่ชำระค่าบริการด้วยเงินสด / บัตรเครดิต และค่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินกรมธรรม์ รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม ตามประเภทของห้องพัก

    ** สำหรับผู้ป่วยอายุ 1 เดือน -   6 ขวบ ค่าพยาบาลราคา 800 บาทต่อวัน **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  แผนกรับผู้ป่วยใน โทร. 043-333555 ต่อ  2073 2075 หรือ 2076


รูปภาพห้องพักแต่ละประเภท

จองแพ็กเกจนี้