แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.วีระยุทธ หุมอาจ

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต

thumb1

นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง

thumb1

นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง

thumb1

นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

thumb1

นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

Page 6 of 26