แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม ประจะเนย์

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

ทพญ.วาสิตา คำเหม็ง

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม เด็ก

thumb1

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ

thumb1

พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย (ผู้สูงอายุ)

thumb1

พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช