แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์(ภาวะมีบุตรยาก)

thumb1

นพ.เอกรัฐ โพธิรุกข์

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

พญ.ธนิดา วิทยาวิศวสกุล

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช ด้านการฝึกพูด

thumb1

พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด