แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.สุมัทนา มณีทับ

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

thumb1

พญ.พนิตนาฏ ดอนลาดบัตร

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป

thumb1

พญ.วศินี ติตะปัญ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป

thumb1

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

thumb1

รศ.นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ