ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.จินต์ โสธรวิทย์

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 17.00-20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์ 17.00-20.00
เสาร์