ตารางแพทย์ออกตรวจ

รศ.นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 09.30-12.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์