ตารางแพทย์ออกตรวจ

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 13.00-15.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์