ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.พนิตนาฏ ดอนลาดบัตร

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ 18.00-20.00 (สัปดาหที่ 1,3,5)
เสาร์ -