นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย (ผู้สูงอายุ)

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.จินต์ โสธรวิทย์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้