วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ”

พันธกิจ

“ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ ”