ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 2,500 บาท (วันนี้ -31 ธันวาคม 2560)

ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล DIGITAL MAMMOGRAM & ULTRASOUND BREAST

(เหมาจ่าย ราคา 2,500 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

**เงื่อนไข** : สตรีที่สามารถตรวจได้ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป : สตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรค/บุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติมะเร็งเต้านม : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด/ รพ.ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***(นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนกเอกซเรย์ โทร.043-333555 ทาง รพ.ขอสงวดสิทธิในการแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)